Vilkår

Afregning for brug af Serviceplatformen

Afregning for brug af Serviceplatformen opkræves kvartalsvis bagudrettet af KOMBIT direkte hos kommunerne. Leverandøren vil derfor ikke blive afkrævet betaling for brug af Serviceplatformen. For at minimere kommunernes udgifter mest muligt, bør man som leverandør dog udvikle, så der ikke foretages unødvendige kald til Serviceplatformen. Pris for de enkelte services kan ses under Find service.

Ansvar

KOMBIT hæfter ikke for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab. KOMBIT´s hæftelse kan ikke overstige det beløb, der er betalt i forbindelse med adgangen til den pågældende Service. Data stilles til rådighed, som de er, og KOMBIT har intet ansvar for hverken indhold, oprindelse, fejl og mangler eller nogen form for skade, der måtte følge af brug af data.

Driftsforhold

De udstillede Services tilpasses løbende, så de lever op til omverdenens krav. Eventuelle ændringer i de enkelte Services meddeles med mindst 3 måneders varsel og der vil altid være to versioner tilgængelige. Udgifter, som i den forbindelse måtte have til nødvendige omlægninger, afholdes af Kommunen eller kommunens it-leverandør.

Fejl og mangler

Såfremt en dataleverance er fejlbehæftet eller mangelfuld, og dette udelukkende skyldes forhold, der kan tillægges KOMBIT, vil KOMBIT uden ugrundet ophold foretage afhjælpning. Hvis KOMBIT gennemfører behørig afhjælpning, kan kommunen eller kommunens it-leverandør ikke gøre andre krav gældende i anledning af fejl og mangler.

Force Majeure

KOMBIT er indforstået med, at driften af Serviceplatformen er vital, hvorfor KOMBIT vil træffe alle hensigtsmæssige foranstaltninger med henblik på at sikre Serviceplatformens fortsatte driftsafvikling, når force majeure situationen foreligger, herunder ved strejke og lockout.

Indgåelse og opsigelse af serviceaftaler

Leverandøren må kun anvende services på Serviceplatformen i det omfang denne er blevet berettiget til dette i henhold til indgåede serviceaftaler. Det er derfor de indgåede serviceaftaler, der bestemmer leverandørens brug af Serviceplatformen.

Når der oprettes en serviceaftale, skal leverandøren kun angive de services, der er behov for og kun for de kommuner, der skal bruge it-løsningen. Det er derfor afgørende, at leverandøren sætter sig ind i indholdet af de pågældende services, inden der anmodes om adgang hertil. Ellers vil en kommune være nødsaget til at afvise en anmodning om en serviceaftale grundet dennes dataansvar.

Derfor skal serviceaftalerne udfyldes præcist og nøjagtigt, så en kommune ikke er nødsaget til at afvise en serviceaftale, hvilket i sidste ende kan have indflydelse på tidsplanen og kontrakten med kommunen. Det er leverandørens ansvar, at de er udfyldt korrekt. Læs mere om Brug af services.

Når leverandøren har indgået en eller flere serviceaftaler, er det afgørende, at der forespørges med den korrekte serviceaftale, hver gang der hentes data fra Serviceplatformen. Afhængigt af, hvilken kommune der skal bruge data, skal der derfor spørges med forskellige serviceaftaler. Kommunerne bliver afregnet særskilt for brugen af Serviceplatformen. Det er således afgørende, at der forespørges med den korrekte serviceaftale. For en teknisk beskrivelse af hvordan en service kaldes se Teknisk adgang.

KOMBIT forbeholder sig ret til at opsige serviceaftaler, såfremt der er begrundet mistanke om, at en leverandør misbruger en serviceaftale, eller at en kommune bliver fejlagtigt afregnet for brug af Serviceplatformen, fordi leverandøren ikke angiver, for hvilken kommune det pågældende kald til Serviceplatformen foretages.

Tvister

Enhver tvist, der udspringer af dataleverancer fra Serviceplatformen, afgøres af en af Det Danske Voldgiftsinstitut nedsat voldgift i overensstemmelse med reglerne for behandling af sager ved Den Almindelige Voldgiftsret i Danmark Ved sagens afgørelse skal gældende dansk ret lægges til grund.

Indmelding af signifikante kapacitetsbehov

For at kunne sikre en stabil drift af Serviceplatformen, er det vigtigt for os at vide, når anvenderne har et kapacitetsbehov som væsentligt overstiger, hvad der svarer til normal drift. Vi har derfor udarbejdet en anvisning, som kortlægger grænseværdierne for, hvornår vi anser anvendernes kapacitetsbehov for signifikant – hvormed I bedes indmelde det til kdi@kombit.dk.

Skulle der forekomme uanmeldte kapacitetstræk, som gør infrastrukturen ustabil, kan KOMBIT blive nødsaget til at neddrosle eller afbryde dataoverførslen.

Det er derfor vigtigt, at du som anvender forpligter dig til at følge KOMBITs anvisninger for signifikante kapacitetsbehov, og indmelde kommende belastninger så tidligt som muligt. Du finder KOMBITs Anvisninger for varsling af kapacitetsbehov her.

Tværkommunal videndeling

Ved ibrugtagning af infrastrukturen bliver din virksomhed og dit system registreret som anvender af den fælleskommunale infrastruktur.

Denne registrering indgår som en del af et samlet overblik over systemer, og hvilke dele af infrastrukturen de benytter sig af. Overblikket deles med kommunerne, så kommunerne kan koordinere på tværs af kommununegrænser omkring brug af løsninger som anvender infrastrukturen.

Ønsker du ikke at din virksomhed eller din løsning fremgår af en sådan liste, bedes du straks give besked herom til kdi@kombit.dk