Vilkår

Afregning for brug af Serviceplatformen

Kommunen bliver først faktureret for brug af Serviceplatformen, når kommunen indgår den første serviceaftale, som giver en af kommunens it-systemer tilladelse til at trække på data fra Serviceplatformen.

Fakturaen fra KOMBIT består af en fast pris på 0,50 DKK pr. borger pr. år og inkluderer alle nuværende services på Serviceplatformen. Undtaget heraf er servicen "CPR service" som har en særlig omkostningsstruktur og fortsat faktureres efter forbrug på servicen. Der faktureres kvartalsvis i starten af næstkommende kvartal.

KOMBIT regulerer alle priser og antal borgere i kommunen én gang årligt.

Indtil videre fakturerer KOMBIT ikke kommunerne for deres egen og deres leverandørs brug af Serviceplatformens helpdesk. KOMBIT vil informere på forhånd, hvis kommuner skal betale for helpdesk kald.

Aftale og ansvarsforhold

Det er kommunen, der betaler for it-leverandørens forbrug af services på Serviceplatformen. Derfor bør kommunen altid sikre sig, at forbruget på de serviceaftaler, der indgås på Serviceplatformen er rentable for kommunen. KOMBIT anbefaler, at kommunen udarbejder en business case for brug af services på Serviceplatformen og herunder sikrer sig, at:
  • kommunens it-leverandører anvender data effektivt og udnytter de muligheder for tilvejebringelse af data, der er mest effektive
  • kommunen inden aftaleindgåelse med sine it-leverandører har overblik over, hvilke udgifter serviceaftalerne forventes at drive
  • kommunen har sat et forbrugsloft på Serviceplatformen i forhold til træk af data, så kommunen får en notifikation, når loftet rammes (bemærk, at loftet ikke betyder stop for adgang til data, men alene er til orientering). Såfremt loftet rammes, bør kommunen tage kontakt til it-leverandøren.
  • kommunen lukker serviceaftaler, der ikke længere er i brug

Ansvar i forbindelse med serviceaftaler

Kommunen bør være opmærksom på, at det kan have betydning for kontrakten mellem kommunen og leverandøren, hvis kommunen ikke godkender en leverandørs anmodning om en serviceaftale. Det kan f.eks. betyde, at en leverandør ikke kan overholde en fastlagt tidsplan. Derfor er det vigtigt, at kommunen behandler anmodninger om serviceaftaler hurtigt.

Som dataansvarlig har kommunen det generelle ansvar og skal løbende sikre sig, at der er indgået de nødvendige databehandleraftaler med it-leverandører og at de bliver overholdt. Serviceplatformen kan ikke anvendes til vedligeholdelse af dette aftaleforhold.

KOMBIT fremlægger én gang årligt revisorerklæring for overholdelse af den databehandleraftale, der er indgået med kommunerne i forbindelse med Serviceplatformen.

Driftsforhold

KOMBIT arbejder for, at de udstillede services har den højst mulige tilgængelighed og korte svartider. Tilgængelighed og svartider for den seneste måned kan ses under Find service.

De udstillede services bliver løbende tilpasset på baggrund af en vurdering om relevans fra KOMBIT. Ændringer i de enkelte services varsles med mindst tre måneder. De to seneste versioner af en konkret service vil altid være tilgængelige via Serviceplatformen jf. dog undtagelser under Opsigelse af Serviceaftale. Udgifter til nødvendige omlægninger hos kommunen eller it-leverandøren på grund af tilpassede services, afholdes af kommunen eller kommunens it-leverandør.

Fejl og mangler

Såfremt en dataleverance fra Serviceplatformen er fejlbehæftet eller mangelfuld, og dette udelukkende skyldes forhold, der kan tillægges KOMBIT, vil KOMBIT uden ugrundet ophold foretage afhjælpning. Hvis KOMBIT gennemfører behørig afhjælpning, kan kommunen eller kommunens it-leverandør ikke gøre andre krav gældende i anledning af fejl og mangler. Hvis kommunen eller it-leverandøren bliver opmærksom på fejl og mangler ved Serviceplatformen f.eks. ved modtagelse af mangelfuld eller fejlbehæftet dataleverance, skal de straks orientere KOMBIT herom ved at sende en mail til helpdesk@serviceplatformen.dk.

Force Majeure

Hverken kommunen eller KOMBIT er ansvarlige over for den anden part, hvis manglende opfyldelse af pligter skyldes force majeure, hvortil også henregnes strejke, lockout og underleverandørens force majeure. KOMBIT er indforstået med, at driften af Serviceplatformen er vital, hvorfor KOMBIT vil træffe alle hensigtsmæssige foranstaltninger med henblik på at sikre Serviceplatformens fortsatte driftsafvikling, når force majeure situationen foreligger.

Hæftelse

KOMBIT og kommunen er ansvarlige over for hinanden efter dansk rets almindelige regler, dog med nedenstående begrænsninger. KOMBIT er alene ansvarlig over for kommunen og hæfter ikke for indirekte tab, herunder driftstab, avancetab, indtægtstab, tredjemandstab m.v. KOMBITs hæftelse kan ikke overstige det beløb, der er betalt i forbindelse med adgangen til en pågældende service inden for de seneste 12 måneder. Data stilles til rådighed, som de er og KOMBIT har intet ansvar for hverken indhold, oprindelse, fejl og mangler eller nogen form for skade, der måtte følge af brug af data.

Opsigelse af en serviceaftale

Kommunen kan uden forudgående varsel opsige en serviceaftale, hvorved adgangen til brug af services i forhold til den pågældende serviceaftale ophører.

Når kommunen opsiger en serviceaftale, skal den faste pris for de pågældende services i aftalen samt abonnement for brug af Serviceplatformen betales for hele kvartalet uagtet tidspunktet for afmelding.

Kommunen skal være opmærksom på at få lukket en serviceaftale, der ikke længere er aktiv. Ellers vil kommunen fortsat i det efterfølgende kvartal blive opkrævet den faste pris for de services, der indgår i den pågældende aftale.

KOMBIT kan opsige en serviceaftale med et varsel på seks måneder til udløbet af et kvartal. Såfremt kommunen væsentligt misligeholder sine forpligtelser i henhold til en serviceaftale, eller kommunens it-leverandør misbruger en serviceaftale f.eks. ved ikke at henvise til korrekt serviceaftale ved hentning af data, er KOMBIT berettiget til at ophæve den pågældende serviceaftale.

Test

Forud for anvendelse af Serviceplatformens produktionsmiljø anmodes kommunens it-leverandør via en prøvetilslutning om at gennemføre nødvendige test i testmiljøet.

Det er gratis at bruge Serviceplatformens Exttestmiljø, så længe der ikke foretages performancetest. Foretages kald i produktionsmiljøet, afregnes kommunen for forbrug.

Tvister

Enhver tvist, der udspringer af en serviceaftale eller dataleverancer fra Serviceplatformen, afgøres af en af Det Danske Voldgiftsinstitut nedsat voldgift i overensstemmelse med reglerne for behandling af sager ved Den Almindelige Voldgiftsret i Danmark. Ved sagens afgørelse skal gældende dansk ret lægges til grund.