Om TerminalAdgang

Formål

Terminalservicen har til formål at understøtte styret og datafiltreret adgang til ydelsesdata på tværs af kommunerne og Udbetaling Danmark. Udveksling af ydelsesdata er underlagt lovgivningsmæssige begrænsninger, hvorfor der er behov for at styre dels adgangen til og dels graden af data, der udveksles, hvilket ikke kan lade sig gøre via Ydelsesindeksets eksisterende servicegrænseflade.

Læs mere i version 4.0. Integrationsbeskrivelsen.

 
For at få adgang til denne service, skal dit it-system være tilknyttet visningsgruppen MONOPOLBRUD i STS Administration. Hvis du ikke kan se servicen i STS Administration, skal du kontakte helpdesk@serviceplatformen.

 

Versionsnr.
6.0
Pris

Brug af denne service i test- og produktionsmiljøet er indeholdt i buffetprisen, som består af en fast pris for brug af de fleste services på Serviceplatformen.


Læs mere om afregningsmodellen for Serviceplatformen på:

http://www.kombit.dk/indhold/afregning-brug-af-serviceplatformen
Status
Fuldt tilgængelig  Oppetid97,9%  Svartid516 ms
Beskrivelse

Nedenstående er et redaktionelt tilpasset udklip fra Integrationsbeskrivelsen.

Terminalservicen er som i formålet beskrevet implementere med det hovedformål at afgrænse udveksling af data om ydelser mellem Udbetaling Danmark og kommunerne.

Det forvaltningsmæssige formål er at udveksle ydelsesrelaterede informationer mellem UDK og kommunerne. Denne udveksling mellem myndigheder er imidlertid underlagt lovgivningsmæssige begrænsninger.

Begrænsningerne gør sig gældende i det tilfælde, at:

  • En kommune ønsker adgang til information om ydelser, der ejes af myndigheden UDK
  • UDK ønsker adgang til information om ydelser ejet af en kommune

Begrænsningerne er beskrevet i Loven om Udbetaling Danmark § 8, stk. 1.

§ 8, stk1

I Loven om Udbetaling Danmark, § 8, stk. 1 står der:

”Udbetaling Danmark og kommunen har til brug for vurdering af, om oplysningen skal videregives til den anden myndighed, jf. §§ 6, 7 og 9, og til brug for myndighedsopgaver efter den sociale og den beskæftigelsesmæssige lovgivning terminaladgang til et register med nødvendige oplysninger om, hvilke typer af kontante ydelser og økonomiske tilskud borgeren har modtaget de seneste 3 måneder, samt oplysninger om størrelsen på ydelsen og tilskuddet.”

For at sikre den korrekte fortolkning af § 8, stk. 1 har UDK fået udarbejdet følgende notat fra kammeradvokaten: ’Notat om persondataretlige spørgsmål i relation til § 8, stk. 1, i lov om Udbetaling Danmark’. Notatet er udarbejdet af Advokatfirmaet Poul Schmith den 8. maj 2014. De i dette dokument beskrevne dataafgrænsninger for § 8, stk. 1 følger dette notat.

Hvis man som myndighed via et anvendersystem skal have adgang til Terminalservicen jf. § 8, stk 1, får man adgang til et subsæt af information om effektueringer inden for de seneste 3 måneder. Læs mere om dataafgrænsningen i integrationsbeskrivelsen.

 Integrationen indeholder et flow, som er baseret på en gennemstilling af Støttesystemernes Ydelsesindeks gennem Serviceplatformen, hvor det samtidigt sikres, at myndigheden har adgangstilladelse til, at der forespørges på den tilladte periode, samt at data i svaret filtreres, således at man opfylder de lovmæssige krav stillet i Loven om Udbetaling Danmark §8 stk. 1 om brug af terminaladgang til ydelsesdata mellem kommunerne og UDK.

Nedenfor beskrives flowet kort.

 

1. Forespørg ydelsesdata

Anvendersystemet (fagsystemet) fremsender en forespørgsel med:

  • Part (cpr-nummer på den bevillingsmodtager der ønskes data om)
  • Tidsperiode (for ydelser udbetalt inden for de seneste 3 måneder)
  • KLE-nummer (i tilfælde af yderligere indsnævring af resultatsættet, hvis man fx ikke ønsker ydelser fra alle ydelsesområder hos den pågældende myndighed) Forespørgselsformatet for terminalservicen er det samme som forespørgselsformatet for STS ydelsesindekset (SF1490).

2. Valider/tilføj søgeparametre for dispositionsdato på baggrund af anvenders lovhjemmel

Serviceplatformen vil default ud fra dags dato indsætte en dataafgrænsning/søgeparameter i kaldet på dispositionsdato på den økonomiske effektuering, således at der bliver datoafgrænset i henhold til UDK-loven.
 

Datoafgrænsningen er specificeret til løbende måned + 3 måneder tilbage i tiden fra dags dato. Hvis kaldet fra anvendersystemet allerede indeholder en afgrænsning på dispositionsdatoen, valideres det, at afgrænsningen holder sig inden for anvendersystemets lovhjemmel. Hvis den ikke gør, returneres en fejl til anvendersystemet – Terminalservicen ændrer ikke i datoafgrænsningen i kaldet.

3. Videresend forespørgsel som…

Terminalservicen undersøger ud fra myndighed i STS SAML-token, om det er UDK eller en kommune, der kalder. Hvis det er UDK, skal Terminalservicen benytte et token for UDK på vegne af tilmeldte (98) kommuner og kalde Ydelsesindekset. Hvis det er en kommune, skal Terminalservicen kalde Ydelsesindekset som kommunen på vegne af UDK. (læs mere om nødvendige serviceaftaler i afsnit 2.2)

Den tilpassede forespørgsel videresendes til Ydelsesindekset med brug af det relevante token.

4. Modtag forespørgsel og fremfind dataafgrænsede data

Ydelsesindekset fremfinder på baggrund af forespørgslen de relevante data og returnerer dem til terminalservicen. Ydelsesindekset opfatter terminalservicen som en hvilken som helst anden anvender på Ydelsesindeksets fremsøgsnitflade og gør ikke noget særligt i forhold til terminalservicen. 

5. Filtrer data på baggrund af anvenders lovhjemmel

Terminalservicen modtager det resulterende datasæt tilbage fra Ydelsesindekset og fjerner de felter/attributter fra datasættet, som anvenderen jf. Loven om Udbetaling Danmark ikke må modtage (læs mere om hvilke data der returneres til anvenderen i afsnit 3.1.3.2).

Det filtrerede datasæt sendes derefter videre til anvendersystemet.

6. Modtag ydelsesdata

Anvendersystemet modtager det filtrerede datasæt fra Terminalservicen.

Der skal indgås serviceaftaler både på ‘forsiden’ – mellem anvendersystemet (fx SAPA) og SF2860 Terminalservicen – og på ‘bagsiden - mellem SF2860 Terminalservicen og 1490_A Ydelsesindekset. Myndigheden (kommunerne og UDK) skal derfor godkende 2 serviceaftaler, for at servicen kan tages i brug. Det fremgår at den enkelte serviceaftale, om den gælder for aftalen mellem anvendersystem og Terminalservicen, eller mellem Terminalservicen og Ydelsesindekset.

 Læs mere om nødvendige serviceaftaler for servicen i Integrationsbeskrivelsen.

Type

Gennemstilling med datafiltrering.

Dataelementer
Input og Output

Input- og outputdata fremgår af Integrationsbeskrivelsen.

Teknisk beskrivelse

Serviceplatformen service URL:

 • Produktionsmiljøet: https://prod.serviceplatformen.dk/service/Ydelse/TerminalAdgang/6
 • Testmiljøet: https://exttest.serviceplatformen.dk/service/Ydelse/TerminalAdgang/6
Vilkår for servicen
Anvendelse af servicen på testmiljøet:

Følgende forudsætninger skal opfyldes for at kunne anvende servicen i testmiljøet:

 • Der skal være indgået serviceaftale i STS Administration i testmiljøet.

Læs mere om hvordan der anmodes om serviceaftaler i Brugervejledning til administrationsmodulet.

Anvendelse af servicen på produktionsmiljøet

Følgende forudsætninger skal opfyldes for at kunne anvende servicen i produktion.

 • Der skal være indgået serviceaftale i STS Administration i produktionsmiljøet.

Læs mere om Serviceplatformens generelle vilkår for leverandører her.

Læs mere om Serviceplatformens generelle vilkår for kommuner her.

UUID
3053ec89-31fe-4206-878b-bba6783d7a88
Aftaler
For at oprette Serviceaftaler på denne service, skal du logge på STS Administration.