Om IndkomstOplysningIndberet

Formål
SF0770_B -Servicen har til formål at understøtte anvendersystemers mulighed for at indberette etindkomst/ydelser og skat for borgere til SKAT eIndkomst.

Læs mere i version 2.7.0 af integrationsbeskrivelsen.

Versionsnr.
2.0
Pris
Brug af denne service i test- og produktionsmiljøet er indeholdt i buffetprisen, som består af en fast pris for brug af de fleste services på Serviceplatformen.

Læs mere om afregningsmodellen for Serviceplatformen på:

http://www.kombit.dk/indhold/afregning-brug-af-serviceplatformen
Status
Fuldt tilgængelig  Oppetid100,0%  Svartid0 ms
Beskrivelse
Servicens funktion

Indberetning af ansættelses- eller indkomstforhold kan ske på to måder:

 • Enkeltindberetning - via en synkron SOAP service operation
 • Masseindberetning - via SFTP

Serviceplatformen videredistribuerer indholdet til SKAT, som svarer asynkront tilbage med indberetningskvittering og fejladvisering, samt skattekort. Serviceplatformen videresender kvitteringer og fejladviseringer via SFTP til anvendersystemet, mens skattekort sendes via beskedfordeler.

Et ansættelsesforhold kan indberettes med eller uden fratrædelsesdato. Er der behov for at ændre fratrædelsesdatoen indsendes blot en ny indberetning af ansættelsesforholdet. Der modtages skattekort, når ansættelsesforholdet oprettes, og løbende indtil fratrædelsesdato, såfremt der sker ændringer til skattekortet. Der kan kun indberettes oplysninger om indkomst i ansættelsesperioden.

Ved indberetning af udbetalte ydelser modtager anvendersystemet en asynkron sumkvittering retur via Serviceplatformens SFTP-server, når SKAT har behandlet indberetningerne. Sumkvitteringen indeholder totaler på de beløb, der er indberettet til og accepteret af SKAT. Fejladviseringer angiver om der er fejl eller advarsler, som følge af indberetninger i en forsendelse.

Servicens datagrundlag

Input:

 • Oprettelse og ændringer til ansættelsesforhold
 • Indkomstindberetning – Ydelse og skat af denne m.m (ny/korrektion)

Output:

 • SumKvittering på indberettede beløb og ansættelser.
 • Advisering om fejl og bemærkninger
 • Skattekort

Servicens forretningsmæssige kobling til øvrige services

Øvrige services på Serviceplatformen:
 • SF0770_D – ESkattekort hvor der kan hentes SkatteKort for en borger

Beskedfordeler:

 • Skattekort modtages via beskedfordeler.
 • Læs mere om forudsætninger, opkobling og anvendelse af beskedfordeleren i integrationsbeskrivelsen.

Adskillelse fra øvrige services i samme dataområdet

I modsætning til indberetning udstilles på vegne af SKAT en række services, hvor der kan hentes oplysning. Med følgende services kan der hentes detaljeret oplysninger om indkomst vedrørende et ansættelsesforhold (løn, honorarer, ydelser ol.) og skattebetaling for disse, for en borger.
 • SF0770_A – EIndkomst er en opslagsservice, som returnerer aftalt sæt oplysninger for en angivet periode
 • SF0770_E – IndkomstAbonnementVedligehold er en hændelsesservice, som advisere om ændringer i en borgers indkomst.
 • SF1570 - Personkontroloplysning er en opslagsservice, hvor man via et abonnement kan få adgang til detaljeret skatteoplysninger, så som løn, honorarer m.v., Aktieoplysninger, Renteudgifter og restgæld, Biloplysninger mv.
Test af servicen

Lige nu kan indberetning kun testes med CPR-nr., hvor første ciffer ligger mellem 6-9, der lægges 6 til før ciffer. Der kan ikke modtages skattekort. Der arbejdes på en løsning hvor der kan benyttes CPR-nr. i det almindelige format, og at der også kan modtages skattekort. Serviceplatformen vil på sigt have en rækker CPR-nr., som der kan testes med. Det er muligt at bestille specifikke CPR-nr. til test. Begge dele kan bestilles via KDI@KOMBIT.DK. Test af denne service er udførlig beskrevet i Snitfladebeskrivelsen. I forbindelse med test må der ikke anvendes CPR-nr., hvor man er vidende om, at der eksisterer en faktisk borger. Tilfældig genererede CPR-nr., hvor man ikke har denne viden kan accepteres.

Type
Dataelementer
Input og Output
Teknisk beskrivelse
Servicen er udstillet med følgende sikkerhedsmodeller
 • SAML - Token med Liberty Basic SOAP binding

Læs mere om sikkerhedsmodellerne i Serviceplatformen opsætningsguide leverandoerer.

Servicens endpoint er følgende:

 • Produktionsmiljøet: https://prod.serviceplatformen.dk/service/SKAT/IndkomstOplysningIndberet/2
 • Testmiljøet: https://exttest.serviceplatformen.dk/service/SKAT/IndkomstOplysningIndberet/2
Vilkår for servicen
Anvendelse af servicen på testmiljøet

Følgende forudsætninger skal opfyldes for at kunne anvende servicen i test:

 • Anvendersystemet har tilsluttet sig SFTP på serviceplatformen, og bestille rutningsregler for dynamisk SFTP.
 • Anvendersystemet har oprettet Serviceaftale for enkeltindberetninger.
 • Serviceaftaler og abonnement er konfigureret for modtagelse af skattekort fra Beskedfordeler

Læs mere om hvordan der anmodes om serviceaftaler i Brugervejledning til administrationsmodulet.

KOMBIT har udarbejdet en vejledning der indeholder diverse CPR basisdata, som der kan testes med. Det er dog muligt at bestille flere personnumre hos SKAT.

Anvendelse af servicen på produktionsmiljøet

Følgende forudsætninger skal opfyldes for at kunne anvende servicen i produktion:
 • Anvendersystemet skal beslutte, hvilket SE-nr indberettes skal på. Ofte vil fagområdet allerede har et SE-nr, som kan anvendes. Skal der bestilles nyt SE-nr, skal dette gøres i god tid inden idriftsættelse i produktion (Samme SE-nr vil ofte også blive anvendt til SF0770_E – IndkomstOplysningIndberetService, SF0770_A – Eindkomst og SF0770_D - ESkattekort)
 • Anvendersystemet har tillsluttet sig SFTP på serviceplatformen., og bestilt de nøvendige rutningsregler for dynamisk SFTP.
 • Serviceaftaler og abonnement er konfigureret for modtagelse af skattekort fra Beskedfordeler

Læs mere om Serviceplatformens generelle vilkår for leverandører her.

Læs mere om Serviceplatformens generelle vilkår for kommuner her.
UUID
17beeccc-6b60-4a55-b37d-d3f6aaea2fa0
Aftaler
For at oprette Serviceaftaler på denne service, skal du logge på STS Administration.